سلامت خود را به هرکسی نسپارید! بخش عمده مکمل های لاغری خارج از چرخه وزارت بهداشت ودرمان توزیع می شود، که عوارض زیادی همانند بیماری های قلبی و تأثیر روی سیستم عصبی مرکزی دارند. اما زنوور با تاییدیهFDA آمریکا و نظارت وزارت بهداشت و درمان توزیع می گردد.